1. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 2. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 3. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 4. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 5. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 6. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , مهدی مرادی , رضا توحیدی , مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 7. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی , بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 8. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 9. هادی خیرآبادی , عبدالمنصور طهماسبی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 10. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 11. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 12. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 13. ملیکا حامدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد کافی , تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 14. مهدی احسانی فریمانی , عباسعلی ناصریان , الهام یعقوبی , سارا رجب زاده , اثر تغییر نوع منبع انرژی از کربوهیدرات به لیپید بر عملکرد بزغاله های سانن ایرانی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 15. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , سعید کامل ارومیه , سارا رجب زاده , امیرحسین شازده , یاسمن زراعت پیشه , تعیین ارزش غذایی سیلوی شلغم در حضور افزودنیهای مختلف با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 16. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , زهره زرنگار , محمودرضا امینی , مهران جوریان , شبنم روشندل قله زو , تعیین ارزش غذایی اجزاء مختلف باقلا و پوسته مرکبات با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 17. محمد سلمانی ایزدی , عباسعلی ناصریان , محمدرضا نصیری , رضا مجیدزاده هروی , رضا ولی زاده , بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 18. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی , آزاره صنعی , بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه , دومین همایش بین المللی پنجمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
 19. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 20. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو , دومین همایش ملی دام و طیور کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 21. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 22. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 23. عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , محمد شریفی , اثر منابع فیبر غیر علوفه ای درکنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 24. عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , اثر منابع فیبر غیر علوفه ای)سبوس و تفاله چغندرقند( درکنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 25. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , بررسی ظرفیت و ترکیب گله در گاوداری های استان خراسان رضوی , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 26. مینا جعفرپوربروجنی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی , همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 27. زهره کوهی خور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی , همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 28. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 29. زهره کوهی خور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 30. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق (CH4 + H2) و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 31. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 32. حسین راست پور , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 33. سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 34. امین اله وطن دوست ابجهان , فتح اله بلداجی , عباسعلی ناصریان , سعید زره داران , سید محسن حسینی , اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 35. امین اله وطن دوست ابجهان , عباسعلی ناصریان , سید محسن حسینی , مجید مهدوی کلاته نو , اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر فراسنجه های تولید شیر , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 36. سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 37. حسین راست پور , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیهپذیری، انرژی خالص برای شیردهی، تجزیهپذیری مادهخشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده از تکنیک تولید گاز , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 38. مهدی احسانی فریمانی , عباسعلی ناصریان , سعید کامل ارومیه , اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 39. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی , بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 40. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی , تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 41. مهدی اسحاقیان , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 42. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو , ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 43. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو , مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 44. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 45. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق شیردانی منابع مختلف کربوهیدراتی و چربی بر توازن نیتروژن گوسفندان نر بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 46. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , حسین ولی زاده , اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 47. حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان , محمدجواد ضمیری , اثر تانن در جیره کم پروتئین بر عملکرد برههای پرواری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 48. جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا رضایی مکرم , تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 49. جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا رضایی مکرم , تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 50. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , رضا ولی زاده , علیرضا شهدادی , تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 51. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , علیرضا شهدادی , رضا ولی زاده , تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 52. رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , امیر احمدپور , اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 53. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 54. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 55. عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , پاسخ عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در بعد از شیرگیری به کنسانتره شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 56. عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , اثر منابع فیبر غیر علوفهای درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد، فاکتورهای خونی و فراسنجههای رشد اسکلتی گوسالههای ماده هلشتاین در کل دوره , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 57. مسلم باشتنی , عبدالرسول ملانوروزی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , امیر احمدپور , اثر منابع فیبر غیرعلوفهای (سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 58. سیدمحسن حسینی وردنجانی , امین اله وطن دوست ابجهان , عباسعلی ناصریان , مجید مهدوی کلاته نو , اثر مقایسه کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجههای تولید و متابولیتهای خونی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 59. مسعود قائم مقامی , مسعود رجبیون , بابک خرمیان طوسی , عباسعلی ناصریان , محمد عزیز زاده , ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان , مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 60. رضا خداوردی , حامد کشفی , احمد رضا یزدانی , عباسعلی ناصریان , تأثیر تزریق E-Selenium دردوره ی انتقال برنرخ وقوع جفت ماندگی، پارامترهای تولیدی و اقتصادی درگلّه های صنعتی گاوشیری , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام و طیور - داوشگا شهید باهىر کرمان، 13 شهریور ماه 1392 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 61. رضا خداوردی , حامد کشفی , احمد رضا یزدانی , عباسعلی ناصریان , تأثیر تزریق E-Selenium دردوره ی انتقال برنرخ وقوع جفت ماندگی، پارامترهای تولیدی و اقتصادی درگلّه های صنعتی گاوشیری , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 13 شهری رً ما 139 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 62. سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 86 شهری رً ما 839 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 63. سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 64. محمد هادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 65. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , زهرا تقوی , بررسی انطباق اطلاعات حاصل از شاخص رطوبتی-دمایی ) THI ( به عنوان شاخصی از استرس گرمایی با داده های تولید شیر در , دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور کرمان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
 66. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کو آنگ یو , مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 67. جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , عباسعلی ناصریان , رضا رضایی مکرم , تاثیر تلقیح میکروبی سیلاژ ذرت بر پارامترهای تولیدی گاز در شرایط in vitro , همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
 68. جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , عباسعلی ناصریان , رضا رضایی مکرم , ارزیابی تأثیر تلقیح باکتریایی بر تجزیه پذیری شکمبه ای سیلاژ ذرت به روش کیسه های نایلونی , همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
 69. محمد شریفی , عباسعلی ناصریان , اثر عمل آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین اوایل زایش , همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
 70. محمد شریفی , عباسعلی ناصریان , اثر عمل آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر متابولیت های خونی و فاکتورهای تخمیری گاوهای شیری هلشتاین , همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
 71. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا جمشیدی , علی رزاقی , حامد کشفی , تأثیر استفاده از سیلاژ ذرت، پوسته پسته و تفاله گوجه بر عملکرد بره های نر شال , همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
 72. مسلم باشتنی , محمدرضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمدحسن فتحی , فاطمه گنجی , استفاده از برگ درخت عناب در تغذیه بز آمیخته خراسان جنوبی , همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳
 73. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 74. مجتبی یاری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , غلامرضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی میرزایی , میلاد منافی , پیکانج یو , تعیین ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعداظهر با طیف سنجی FTIR , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 75. محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , الفرد فررت , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 76. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 77. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 78. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 79. محمدهادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مرتضی حسینی غفاری , تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 80. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 81. سمیرا سرورستگار , عباسعلی ناصریان , محمدمهدی سرگلزهی , تغییرات و عوامل مؤثر بر کشتار گاو گله های شیری در استان خراسان رضوی در سال های 1387 تا 1390 , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 82. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 83. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , بررسی روند شاخص رطوبتی-دمایی (THI) در شمال شرق ایران به عنوان شاخصی از استرس گرمایی در گاوهای شیری , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 84. مرتضی حسینی غفاری , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد خوروش , سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محمدهادی اعظمی , اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 85. مرتضی حسینی غفاری , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد خوروش , سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محمدهادی اعظمی , اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 86. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , اثرافزودن سطوح مختلف سبوس گندم بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری سیلاژ تفاله مرکبات , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 87. کوروش هاشمیان تبریزی , علیرضا علیزاده , عباسعلی ناصریان , مهدی سلیمی , بررسی ارزش غذایی ارقام مختلف پوست پسته تولیدی منطقه زرندیه در تغذیه دام , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 88. فواد فیروزی , عباسعلی ناصریان , سعید کامل ارومیه , مقایسه ارزش تعذیه ای علوفه و دانه خلر با یونجه وکاه گندم به روش تولید گاز , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 89. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , فهیمه پورملائی , تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی و تولید گاز در شرایط آزمایشگاه برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 90. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , مهدی احسانی فریمانی , عطیه رحیمی , اثر استفاده از سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردی بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و فرآسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیر خوار هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 91. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 92. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 93. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 94. مرضیه باقری نسب , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 95. حسن یزدی , عباسعلی ناصریان , علیرضا علیزاده , محمد چهرازی , تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی , نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 96. محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 97. محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 98. مرضیه تیموری رودی , علیرضا هروی موسوی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , رضا گنجوی , اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 99. مرضیه باقری نسب , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 100. آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 101. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 102. آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته , چهارمین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 103. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 104. محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , آلفرت فرد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سمیه سالاری , اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 105. محمدمهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , مریم آخوندزاده , علیرضا هروی موسوی , جنتی , کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 106. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , علیرضا کوچکی , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 107. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مهدی بهگر , اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 108. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 109. امین صلاحی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی محمودی ابیانه , مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 110. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , مدیر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی , تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 111. محمد مهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 112. امین له وطن دوست , فتح اله بلداجی , عباسعلی ناصریان , سعید زره داران , اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 113. عباسعلی ناصریان , حجت قلی زاده نیولوئی , عطیه بهلولی قائن , عطیه رحیمی , رضا صدیقی وثاق , اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولید گاز سیلاش یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 114. عباسعلی ناصریان , حجت قلی زاده نیولوئی , عطیه بهلولی قائن , عطیه رحیمی , رضا صدیقی وثاق , تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 115. قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 116. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , میر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی , تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 117. قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق شکبمه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند , چهارمین کنگره علوم دامی 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۸
 118. موسوی , تربتی نژاد , علیرضا فروغی , زره داران , عباسعلی ناصریان , قاسمی نژاد , تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵
 119. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
 120. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 121. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 122. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 123. علی حسین خانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 124. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 125. عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی , فرهاد کاروان , اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 126. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 127. حسین راست پور , علیرضا فروغی , بهنام صارمی , عباسعلی ناصریان , علیرضا شهدادی , تأثیر سایز پلت و افزودن بنتونیت بر رشد و عملکرد گوساله های شیری براون سوئیس , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 128. محمدمهدی محقی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محسن کاظمی , ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 129. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمدمهدی محقی , تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 130. امید حشمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 131. جلیل قاسمی نژاد , نورمحمد تربتی نژاد , علی خسروی , عباسعلی ناصریان , علیرضا فروغی , سعید زره داران , تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 132. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 133. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 134. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 135. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 136. حسن علمی , علیرضا فروغی , عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی , مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 137. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 138. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , سومین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 139. پیام وهمنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , فریدون افتخارشاهرودی , بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۳۰
 140. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۳۰
 141. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای پیت خام و عمل آوری شده با بخار تحت فشار , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۳۰
 142. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۳۰
 143. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۳۰
 144. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
 145. جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
 146. رشید صفری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا بیات , تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶